Regulamin

Regulamin wynajmu apartamentów

WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów goldenbaltic.pl w Świnoujściu. 

2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

3. Poniższy regulamin stosuję następującą terminologię:

Najemca – Gość / Rezerwujący

Wynajmujący – Sylwia Bystra, ul. Akacjowa 40, 59-220 Legnica, NIP 691-104-84-11

Apartamenty – lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 49B i Nowowiejskiego 4 w Świnoujściu.

REZERWACJA

• Aktualna oferta apartamentów do wynajmu znajduje się na stronie internetowej www.goldenbaltic.pl .

• Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.

• W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.goldenbaltic.pl lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 20.00 pod numerem +48 782 27 27 27. Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.

• Potwierdzenie rezerwacji ze strony Najemcy jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu.

• Potwierdzenie rezerwacji ze strony Wynajmującego oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.

• W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji telefonicznej lub mailowej ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca  zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: PL 63 8649 0005 3001 0023 0902 0001 (Swift: POLUPLPR).   Za datę wpłaty uznaje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego.

• W przypadku braku zapłaty zadatku w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

• Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Najemca  wpłaca przed przyjazdem przelewem na konto Wynajmującego (w PLN lub równowartość w Euro) w dniu przyjazdu. Na poczet ceny zaliczeniu ulega zapłacony zadatek.

• Strona internetowa obsługuje płatności przelewy24. W momencie rezerwacji pobierana jest opłata za cały pobyt. Opłata ta jest bezzwrotna.

• W miesiącach czerwiec, lipiec oraz sierpień rezerwacja możliwa jest na minimum 7 dni. W pozostałych miesiącach rezerwacja możliwa jest na minimum 3 dni.

CENY ZA WYNAJEM

Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów podane są na stronie internetowej goldenbaltic.pl.

• Obowiązujące ceny za opłaty dodatkowe (sprzątanie końcowe: jednorazowo 99 zł, opłaty klimatyczne) podane są na stronie internetowej goldenbaltic.pl .

• Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media , prąd, woda.

• Cena podana przy danym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w danym okresie.

• Opłata za sprzątanie końcowe apartamentu pobierana jest jednorazowo.

PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI, ODBIÓR KLUCZY, PŁATNOŚĆ

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego    

2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 22.00. Istnieje opcja późnego zameldowania w godzinach 22.00 – 1.00 objęta opłatą w wysokości 50 zł. W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości                                                                               

3. Opuszczenie apartamentu przez Najemcę  w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 11:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny i szczegółów odbioru.

4. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu.

5. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

6. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem .

7. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry przelewem lub za pośrednictwem platformy przelewy24 w całości pomniejszoną o wpłacony zadatek.

8. Wynajmujący udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po okazaniu dokumentu tożsamości

9. Do każdego apartamentu przynależy miejsce parkingowe w garażu podziemnym z którego jest możliwość bezpłatnego korzystania w czasie pobytu. Parking jest niestrzeżony, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.

10. Do miejsca postojowego przekazywany jest pilot do bramy wjazdowej. Za zgubienie pilota lub kluczy pobierana jest kwota 1000 zł.

OBOWIĄZKI GOŚCIA

1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.  

2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.

3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.

5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00.

6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.

7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego.

8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.

9.  Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.

10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy w zależności od konkretnego apartamentu wyznaczy w dniu zawarcia umowy Wynajmujący. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1500 zł.

11. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.

12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

13. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.

14. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.

REZYGNACJA , BRAK PRZYJAZDU GOŚCIA , ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

• Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e-mail, lub za pośrednictwem poczty.

• Brak przyjazdu Najemcy lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.

• Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny apartament nie odpowiada oczekiwaniom Najemcy , ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości.

• Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu

• W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Reklamacje z tytułu wynajmu apartamentów należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby firmy Sylwia Bystra, ul. Akacjowa 40, 59-220 Legnica. Firma ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

• W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.

DANE OSOBOWE

1. Dokonując rezerwacji na stronie  goldenbaltic.pl  lub w inny sposób (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@goldenbaltic .pl ), Najemca niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych firmy prowadzonej pod nazwą Sylwia Bystra, NIP : 691-104-84-11 z siedzibą przy ul. Akacjowa 40 w Legnicy  odpowiedzialnej za dokonywanie rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Rezerwacji .

Firma Sylwia Bystra, NIP : 691-104-84-11 z siedzibą przy ul. Akacjowa 40 w Legnicy przetwarza je  jako Administrator  w związku ze świadczeniem usług i nie wykorzystuje ich do innych celów, chyba, że zostały z Najemcą zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie.

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować mailem:    kontakt@goldenbaltic.pl .

Od dnia 14 marca 2020 r. Firma Sylwia Bystra, NIP : 691-104-84-11 z siedzibą przy ul. Akacjowa 40 w Legnicy przetwarza te dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

Informujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2. Najemca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia usług w postaci przesyłania własnej informacji handlowej przez firmę Firma Sylwia Bystra, NIP : 691-104-84-11 z siedzibą przy ul. Akacjowa 40 w Legnicy, w szczególności otrzymywania newslettera. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

3. Najemcy  przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji, jak również żądanie ich całkowitego usunięcia.

Z powyższego prawa usunięcia danych można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:

kontakt@goldenbaltic.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt.

• Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia apartamentów.

Polityka prywatności

1. Administratorem Danych osobowych Klienta jest firma Firma Sylwia Bystra, NIP : 691-104-84-11 z siedzibą przy ul. Akacjowa 40 w Legnicy .

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon.

3. Administrator może przetwarzać ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.

4. Administrator zapewnia ochronę przekazanych przez Klienta Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez Prawo Właściwe w Zakresie Danych Osobowych

5. Klient ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania Rezerwacji i wykonania Umowy.

7. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zasady zawarte w niniejszym punkcie proszony jest o nie korzystanie z usług oferowanych w ramach strony internetowej goldenbaltic.pl